Şirket satın alırken dikkat edilecekler

Şirket satın alırken dikkat edilecekler

Limited şirketlerin hisse devri, Türk Ticaret Kanunu'nun 520. maddesinde hüküm altına alınmıştır.

"Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder".

Bunun için de ortaklığın en az %75'inin onayı gereklidir.

Yani anasözleşmede aksine hüküm bulunmadığı taktirde, ortakların (veya temsil edilen payların) dörtte üçünün muvafakati olmadan, pay defterine kaydı mümkün değildir.

Pay defterine kaydedilmeyen hisse devri de geçersizdir. Pay defterinden sonra, ortaklar devir işlemini Ticaret Sicilde tescil ve ilan ettirmesi gerekmektedir. Avukatlar, hisse devir işlemlerini üstlenmek için vekaletname yetkilendirilir. Bu durumda, tescil ve ilan işlemleri avukat yükümlülüğündedir.

Anonim şirketlerde hisse devri için noterden hisse devir sözleşmesi yapılması ve tescil ilanı gerekli bir şart değildir. Bununla birlikte, hisselerin nama yazılı olması halinde ortaklar pay defterine kaydı kesin şarttır.

Anonim şirket hissesini devir alanla devredenin adi bir kağıda "hisseyi aldım / verdim" şeklinde imzalamaları da geçerli ve yeterlidir.

Hisse devri ile ilgili şirketin anasözleşmesinde yazılı hususların da dikkate alınması gerekir. Genelde hisse devri için yönetim kurulunun onayı gerektiği yönünde hükümler bulunmaktadır. Bu durumda, yönetim kurulu bu hisse devrini onaylamazsa hisse devri geçerli değildir.