Alman vatandaşları için Türkiye'de çalışma izni

Alman vatandaşları için Türkiye'de çalışma izni

Yabancıların Türkiye'de çalışmalarının izne bağlanması ve bu yabancılara verilecek çalışma izni düzenlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlendiği 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri 06.09.2003 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 2'nci maddesi ile "403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin ikinci cümlesi kapsamına girenler" 4817 Kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 5901 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış olup, 403 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi hükmü, 12.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi olarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28'inci maddesinde; "Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve kendileri ile birlikte işlem gören çocukları; millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; "Mavi Kart" sahibi Türk asıllı Almanların 4817 sayılı Kanun hükümleri gereğince Çalışma Bakanlığından çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.