Türk Hukukunda Şirket Boşanmaları

Türk Hukukunda Şirket Boşanmaları

Türk Ticaret Kanununa göre şirket ortaklardan biri Mahkemeye başvurarak, şirketin feshini talep edebilir. Mahkemenin aradığı şart, "muhik sebep" unsurudur. Anonim ortaklıklarda daha ağır koşullar aranırken, Limited şirketlerde ortaklara mutlak olarak diledikleri zaman ortaklıktan çıkma yetkisi tanınabileceği gibi, bu yetkinin kullanılması belli koşulların oluşmasına da bağlanabilir.

Türk Ticaret Kanununun 638. Maddesine göre, şirket sözleşmesiyle, ortaklara şirketten çıkma hakkı verilebileceği gibi bu hakkın kullanılması bir takım şartlara da tabi tutulabilir. Her ortak,, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilir.

Bunun dışında aynı kanunun 639. maddesi gereği, ortaklardan biri şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak çıkma istediği veya haklı sebeplerden dolayı çıkma davası açtığı takdirde, diğer ortakların haber kendisine ulaştıktan itibaren bir ay içinde müdürlere bildirmek koşuluyla, şirket sözleşmesinde öngörülmüş haklı sebep kendisi için geçerliyse çıkmaya katılabilir veya dava açarak haklı sebepleri dolayısı ile çıkma davasına katılabilirler.

Ayrıca bir ortak için genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabilme nedenleri öngörülebilir. Türk Ticaret Kanunu 640. maddesine göre şirketin istemi ile ortak haklı sebebe dayanılarak mahkeme kararıyla da ortaklıktan çıkarılabilir.