Türk hukukunda Kilit Personel

Türk hukukunda Kilit Personel

TANIM: 

Kilit personel, yabancı uyruklu personel istihdamı konusunda kanunla çalışma izni kolaylaştırılmış bir kavramdır. Ancak kişinin kilit personel kurumundan yararlandırılarak çalışma izni almasında bazı şartlar öngörülmüştür. Bunu kişinin çalıştığı pozisyona ilişkin şartlar ve kişinin çalıştığı şirketin niteliğine ilişkin şartlar olarak ikiye ayırabiliriz.

KİLİT PERSONEL SAYILABİLMENİN ÇALIŞILAN POZİSYONA BAĞLI KOŞULU: 

Buna göre öncelikle yabancıların çalışma iznine ilişkin düzenlemelerde adı geçen “kilit personel” kavramı için  “Doğrudan Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik” 4.maddesinde yapılan tanımla çalışma izni gereken kişinin kilit personel sayılabilmesi çalıştığı pozisyon bakımından, şirketin yönetiminde, üst düzey yönetiminde,denetiminde veya işe alım-işten çıkarma pozisyonlarından birinde çalışıyor olmasına veya uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren bir pozisyonda çalışmasına bağlanmıştır.

KİLİT PERSONEL SAYILABİLMENİN ÇALIŞILAN ŞİRKETİN NİTELİĞİNE BAĞLI KOŞULU:

Bunun yanında ikinci olarak kişinin çalıştığı şirkete ilişkin öngörülen koşul,  “Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin  Uygulanması” 4.maddesinde bu kişilerin “kilit personel” sayılabilmesini, kişinin çalıştığı şirketin kanunda sayılan “özellik arz eden doğrudan yatırımlardan olma niteliği” taşıması gerektiğiyle sınırlandırmıştır. Buna göre yine ilgili kanunda da açıklandığı üzere,

-Yabancı ortakların sermaye payının en az 400 bin Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 30 milyon TL olması,

-Yabancı ortakların sermaye payının en az 400 bin TL olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD Doları olması,

-Yabancı ortakların sermaye payının en az 400 bin TL olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,

-Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde,öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 10 milyon TL olması,

-Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yatırımının olması,

 koşullarından en az birini sağlaması gerekmektedir.

SONUÇ:

Yabancı uyruklu bir personelin kilit personel sayılabilmesi ve kilit personele tanınan çalışma izninden yararlanabilmesi için, kanunda sayılan çalışılan pozisyon şartını ve şirketin özellik arz eden yatırımlardan olma şartını birlikte sağlıyor olması gerekmektedir.