Türk Vergi Mevzuatında 2019 değişiklikleri

Türk Vergi Mevzuatında 2019 değişiklikleri

2019'ya yürürlüğe girecek değişikliklerden bazıları :

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Teşvik belgeli yatırımlarda, 2017 ve 2018 yılları harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının ve kurumlar vergisi indirim oranının 2019 yılı yatırım harcamaları için de kullanılmasına olanak sağlanmaktadır. Ayrıca teklifte Cumhurbaşkanına, uygulama süresini beş yıla kadar uzatma yetkisi verilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Teklif yasalaşırsa Gelir Vergisi Kanunu’nda aşağıdaki değişikliklerin yapılması önerilmektedir:

-Türk Hava Kurumu ile havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin memurlarına yapılan ücret ödemelerinin % 70’i gelir vergisinden müstesna tutulacaktır. Düzenleme Kanun’un yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Teklifle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda aşağıdaki değişikliklerin yapılması önerilmektedir:

-Kur farkları KDV matrahına dahil olacaktır.

-Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi katma değer vergisinden istisna tutulacaktır. Düzenleme Kanun’un yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

-Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesislerinin inşasına ilişkin olarak bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır. Düzenleme Kanun’un yayımı tarihini izleyen aybaşında yürürlüğe girecektir.

-Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin 8. sırasındaki gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışında KDV %1 oranında uygulanırken yapılan değişiklik ile %18 olarak değiştirilecektir.

-Katma Değer Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin ‘’B) Diğer mal ve hizmetler’’ başlıklı bölümünün 14. sırasındaki elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışında KDV %8 oranında uygulanırken yapılan değişiklik ile %18 olarak değiştirilecektir.

 

 

Damga Vergisi Düzenlemeleri

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen geçici 4. maddeyle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalesi yapılan sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen artışlar dolayısıyla oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için yüklenicilere idare onayına bağlı olarak sözleşmeyi fesih veya devir hakkı verilmekte, bu kapsamda yapılacak fesihnameler den ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaması hükme bağlanmıştır.

 

Kimi kapsıyor :

Havacılık, Kurumlar, Yayıncılık, Sanayi, Emlak, İnşaat, Sermaye, Kamu.

 

Ne zaman yürürlüğe girdi?

Elektronik ticaret ile ilgili KDV Kararı 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Diğer mevzuat değişlikleri 30.11.2018 tarihli kanun teklifidir.[1][1] https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1369.pdf